Sortiment RÝCHLA POMOC 032 778 21 66   / KONTAKT  /  EN

VISIMPEX - Spojovací materiál - dodávateľVISIMPEX veľkoobchod
akciaakcia

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY SPOLOČNOSTI VISIMPEX  SPOL.  S R.O.
 
1.ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tieto podmienky sú platné pre všetky ponuky, objednávky, dodávky tovaru a reklamácie medzi spoločnosťou VISIMPEX spol. s r .o., IČO 34096132, DIČ SK2020380967 so sídlom Klčové 85/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele s.r.o., vložka č. 2/R ako predávajúcim a na strane druhej kupujúcim. Predajný sortiment je uvedený v sortimentnom katalógu spoločnosti. Tovar, ktorý nie je uvedený v katalógu, sa riadi individuálnymi dodacími podmienkami, určenými na základe dopytu a ponuky. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke spoločnosti.
 
2. OBJEDNÁVKY
Tovar je možné objednať iba písomne v našom obchodnom oddelení a to emailom, faxom prípadne cez e-shop. Objednávka musí obsahovať presnú špecifikáciu požadovaného tovaru, množstvo, spôsob dodávky a presnú adresu miesta dodania prepravnou službou, kontaktné údaje  a požadovaný termín dodávky. Cenová ponuka a na základe nej vystavená objednávka je obojstranne záväzná na základe potvrdenia obidvoch zmluvných strán. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a táto zmluva je uzatvorená v momente doručenia objednávky predávajúcemu.
 
3. KÚPNA ZMLUVA
Návrhom predávajúceho k uzatvoreniu kúpnej zmluvy je uvedenie ponúkaného tovaru na webovej stránke www.visimpex.com. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci spätne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Vzniknutú zmluvu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Prípadné spory, ktoré by mohli vzniknúť na základe zmluvy, budú riešené podľa platného práva Slovenskej republiky a to buď -súdmi  Slovenskej republiky, - prípadne mimosúdne, prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín   Odbor výkonu dozoru tel. č.: 032/6400 109, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.
 
4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas  so spracovaním osobných údajov  podľa zákona  č. 122/2013 Z.z. a nasl.  o ochrane osobných údajov ,za účelom splnenia predmetu kúpnej zmluvy a využitia pre marketingové účely predávajúceho /hlavne pre zasielanie obchodných informácií/ a to až do doby jeho písomného vyjadrenia / i elektronického/ nesúhlasu s týmto zasielaním na  adresu spoločnosti VISIMPEX spol. s r .o. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom, ich doplneniu a oprave. 
 
5. CENA
Základné ceny tovaru, ktorý je štandardne na sklade,  sú uvedené v platnom cenníku spoločnosti VISIMPEX spol. s r.o. Cenník je možné vyžiadať v centrále spoločnosti alebo stiahnuť z internetovej stránky. Z týchto cien je možné poskytnúť zľavy podľa veľkosti a pravidelnosti nákupov. Predávajúci má právo na úpravu cien v prípade podstatnej zmeny nákupných cien na trhu.
 
6. PLATOBNÉ PODMIENKY
Spôsob platby:  
platba v hotovosti  pri nákupe na predajni, 
platba  na dobierku pri   doručení    tovaru
platba bankovým prevodom vopred /zálohový list/
platba bankovým prevodom – stabilným obchodným partnerom so splatnosťou faktúr.
 
V prípade, že je kupujúci v oneskorení so zaplatením faktúry predávajúcemu, je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru. Predávajúci bude pokračovať v dodávkach až po zaplatení oneskorenej platby kupujúcim.
 
7. DODACIE PODMIENKY
Predávajúci zabezpečuje dodávku tovaru prostredníctvom prepravnej služby GLS /balíky do 20kg za cenu prepravného  3,70 eur bez DPH / alebo GEIS /palety/ po celej Slovenskej a Českej republike zvyčajne do 24 hodín pri doručenej objednávke do 12:00 hodiny . Pri doručenej objednávke po 12:00 hodine sa tento termín môže predĺžiť na 48 hodín. Pri objednávke tovaru nad 120,- eur bez DPH je doprava zdarma.  U  dodávok tovaru do hodnoty 120,- eur je doprava účtovaná samostatne.  Kupujúci je povinný bezprostredne po doručení  zásielky prekontrolovať stav splnenia dodávky.  V prípade zistenia akéhokoľvek rozdielu  medzi dodacím listom, daňovým dokladom  a dodaným tovarom /množstvom, druhom/ je povinný ihneď uplatniť reklamáciu. Zároveň je kupujúci povinný prekontrolovať spolu s prepravcom  stav zásielky / počet balíkov a ich poškodenie resp.  paliet/. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky ak je poškodená alebo neúplná. Ak ju i tak príjme alebo zistí poškodenie tovaru až po odstránení obalu, uplatní si kupujúci reklamáciu.
 
8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Spotrebiteľ , kupujúci má právo v súlade so zákonom, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou elektronickej komunikácie. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Zároveň má povinnosť vrátiť predávajúcemu zakúpený tovar. Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, nepoškodený a pokiaľ možno v pôvodnom obale, v stave a hodnote, v akej tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku.  Predávajúci sa zaväzuje takto vrátený tovar vziať späť a a najneskôr do 30 dní od odstúpenia ,vrátiť kupujúcemu peniaze za tovar. Kupujúci  má právo na náhradu iba skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.
 
9. BALENIE
Balenie tovaru je štandardné spotrebiteľské v tolerancii množstva +/- 3%. Cena balenia je zahrnutá v cene tovaru. V prípade rozbalenia štandardného balenia účtujeme manipulačný poplatok vo výške 0,80 eur za každú rozbalenú položku.
 
10. REKLAMÁCIE
Reklamáciu je možné uplatniť iba písomnou formou. Reklamáciu na dodané množstvo a  zjavné chyby tovaru je možné uplatniť na obchodnom oddelení spoločnosti najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Vrátenie tovaru nie je reklamácia – storno poplatok je min. 20 % z ceny vráteného tovaru /bez DPH/. Reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom  spoločnosti VISIMPEX spol. s r.o.